Wednesday, October 20, 2010

Санхүүгийн тайлан

Аймгийн ГХБХБгазар нь нийт 15 орон тоотойгоос удирдах 1, гүйцэтгэх 11, үйлчлэх 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 85467.1 мянган төгрөгийн жилийн төсөвтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс цалин хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотой зардалд 58874.7 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний зардалд 19116.1 мянган төгрөгний төлөвлөгөөтэй. Эхний 9 сарын байдлаар цалин хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотой зардал 45817.2 мянган төгрөг батлагдсанаас 46449.7 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний зардал 14148.4 мянган төгрөг батлагдсанаас 16270.3 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэйгээр бараа үйлчилгээний зардалд 2754.3 мянган төгрөгийн өглөгтэй байна. Үүнд тээвэр шатахуун, шуудан холбоо, цэвэр бохир ус, дотоод албан томилолт, нэг удаагийн тэтгэмж зэрэг зардлууд хүрэлцээ муутай ажиллаж байна.
Зардлын гүйцэтгэл сараар гаргасан байдал хүснэгтээр гаргасан байдал
Friday, April 2, 2010

Monday, February 1, 2010

Увс аймгийн 2010 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө


Увс аймгийн 2010 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөтэй танилцахыг хүсвэл энд дарна уу?